Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami - obowiązki informacyjne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Numer

rejestrowy

Nazwa przedsiębiorstwa

i jego adres

Siedziba firmy

1/2012

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,
ul. Ligonia 15
 47-320 Gogolin

ul. Ligonia 15
47-320 Gogolin

2/2012

Remondis Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

Al. Przyjaźni 9
 45-573 Opole

3/2012

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesaław Strach
ul. Kosmowskiej 6 m 94
 42-224 Częstochowa

ul. Kosmowskiej 6 m 94
42-224 Częstochowa

4/2012

Envipro Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 25
 45-449 Opole

ul. Wschodnia 25
 45-449 Opole

5/2012

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
48-200 Prudnik

ul. Przemysłowa 1
 48-200 Prudnik

6/2012

Remondis Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

7/2012

„Bocatj” Andrzej Wojciech Wojewodzic
ul. Grunwaldzka 35
46-060 Prószków

ul. Grunwaldzka 35
46-060 Prószków

8/2012

Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna
Oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38
47-303 Krapkowice

ul. Piastowska 38
47-303 Krapkowice

9/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
47-100 Strzelce Opolskie

ul. Mickiewicza 2
47-100 Strzelce Opolskie

10/2012

Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

11/2012

Zakład Oczyszczania Miasta
Zbigniew Strach
Korzonek 98
42-274 Konopiska

Korzonek 98
42-274 Konopiska

12/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Zaolszany 3
44-120 Pyskowice

ul. Zaolszany 3
44-120 Pyskowice

13/2012

Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL”
Dariusz Strach
Korzonek 98
42-274 Konopiska

Korzonek 98
42-274 Konopiska

14/2012

wykreślenie wpisu

15/2012

Strach i Synowie Sp. z o.o.
ul. Bór 169
42-202 Częstochowa

ul. Bór 169
42-202 Częstochowa

16/2012

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 43
48-210 Biała

ul. Prudnicka 43
48-210 Biała

17/2012

„NAPRZÓD” Sp. z o.o.
ul. Raciborska 144b
44-280 Rydułtowy

ul. Raciborska 144b
44-280 Rydułtowy

18/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska

ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Gmina Gogolin na podstawie uchwały Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2012 r. poz. 1324) wchodzi w skład Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie opolskim.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tego Regionu, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, określone są w poniższej tabeli:

tabelka_instalacje.jpeg

* używane skróty oznaczają: A - instalacja MBP: Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, B - kompostownia na odpady zielone: Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych, C - składowisko: Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Osiągnięte przez gminę Gogolin w 2014 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawiają się następująco:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 23,1 % - wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powinien wynosić ≤ 50 %;

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 19,7 % - wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynosić ≥ 14 %;

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 81,5 % - wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić ≥ 38 %.”

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - popularnie zwany "elektrośmieciami", pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Gogolin można dostarczać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zlokalizowanego na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie przy ul. Ligonia.

GPZON stanowi obecnie element funkcjonującego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt prowadzi Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Ligonia 15. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest bezpłatnie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

„Elektrośmieci” to nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne.

„Elektrośmieci” nie wolno wyrzucać do śmietnika! Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Wersja XML