Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokumenty konieczne do złożenia w Urzędzie Miejskim w Gogolinie do 15 grudnia 2021 r. w związku z wejściem Gminy Gogolin do Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 1. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracja dla potrzeb odbioru odpadów od 1 stycznia 2022 r.
  PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DJ1-2022.pdf
 2. Formularz Zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu– dla właścicieli nieruchomości objętych wywozem popiołu z posesji od 1 stycznia 2022 r.
  PDFFormularz zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu.pdf

 


 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli zmiana danych (np. liczba zamieszkałych osób, nowe zamieszkanie) następuje w okresie od 1 listopada 2021 do 31 grudnia 2021 r.

DOCXFormularz-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-obowiazujacy-od-dnia-1-listopada-2021.docx

PDFFormularz-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-obowiazujacy-od-dnia-1-listopada-2021.pdf

 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli zmiana danych (np. liczba zamieszkałych osób, nowe zamieszkanie) następuje w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 pażdziernika 2021 r.

DOCFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020.doc

PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020.pdf

 

PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r..pdf

 

PDFWniosek o zwrot nadpłaty.pdf

 

Ważne informacje!

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklaracji w terminie do 10  dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nowej deklaracji związanej ze zgonem mieszkańca można to uczynić do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zostaje określona w drodze decyzji.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Wersja XML