Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Jedną z najważniejszych spraw poruszanych podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej były nowe taryfy opłat za wodę i ścieki oraz wysokość podatków. Radni dokonali również oceny działalności gminnych jednostek kultury.

W XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, dyrektorzy Zespołu Rekreacyjno - Sportowego, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysi Zakrzowa, Choruli i Kamionka.

Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, nie zgłosili żadnej interpelacji, wysłuchali również informacji burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym, w tym czasie burmistrz uczestniczył m. in.

- w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.”,

- z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, w prezentacji „Raportu na temat stanu kultury w województwie opolskim” ,

- w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie podsumowującym pierwszą połowę kadencji Rady,

- w spotkaniu roboczym z sołtysami i liderami w sprawie realizacji zadań w ramach konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin” oraz współorganizacji jarmarku bożonarodzeniowego,

- w spotkaniu podsumowującym kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- w spotkaniu roboczym w sprawie możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, którego celem byłaby budowa mieszkań komunalnych na terenie gminy,

- w spotkaniu roboczym w sprawie możliwości zorganizowania żłobka lub klubu malucha w Gogolinie,

-  w spotkaniu konsultacyjnym  z udziałem minister Ewy Bieńkowskiej  - „ Regionalne Konsultacje Założeń Umowy Partnerskiej na lata 2014 – 2020 pomiędzy Komisją Europejską a Polską”,

- w spotkanie zespołu roboczego w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wokół nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury  i pomnika Karolinki,

- burmistrz oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie  uczestniczyli w Kongresie Samorządów Gmina 2012 i konferencji „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi - Czego wieś potrzebuje”,

- w spotkaniu roboczym z przedstawicielami PKP SA w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych położonych na linii dawnego torowiska kolei wąskotorowej w Gogolinie,

- w Gali Finałowej podsumowującej III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Zdrowa Gmina”,

- w spotkaniu  roboczym zespołu eksperckiego w sprawie realizacji projektu  „ Dokąd idziesz Karolinko”, wspieranego przez Fundację „Aktywni w Regionie” Górażdże Cement SA,

- w spotkaniu zorganizowanym z okazji wręczenia medali z okazji Złotych Godów małżeńskich,

- w spotkaniu roboczym z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie powstania Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie oraz promowania projektu w ramach Aglomeracji Opolskiej.

- udział w konferencji podsumowującej  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 w Prószkowie,

- udział w XX Spotkaniu Zespołów Śpiewaczych w Górażdżach,

- w zebraniu w sprawie zawiązania Stowarzyszenia Miłośników Modeli Latających i popularyzacji tej dyscypliny,

Brak opisu obrazka

***

W kolejnej części Sesji dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie przedstawiły obszerne sprawozdania z działalności jednostek w okresie od stycznia do końca listopada 2012 r. Radni przyjęli sprawozdania jednogłośnie, a następnie  podjęli 13 uchwał.

Na realizację programu przeznaczono następujące środki:

- pomoc społeczna – 95 000 zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 86 000 zł,

- kultura fizyczna – 380 000 zł.

1m3 dostarczonej wody  (dla odbiorców indywidualnych)

3,15 zł netto (bez dopłat z budżety gminy)

1m3 odprowadzonych ścieków  (dla odbiorców nie prowadzących działalności gospodarczej)

9,45 zł netto (bez dopłat z budżetu gminy)

          

do ceny 1m3 dostarczonej wody (dla odbiorców indywidualnych)

0,13 zł netto

do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków (dla  odbiorców nie prowadzących działalności gospodarczej)

3,95 zł netto

Po uwzględnieniu dopłat z budżetu gminy, obowiązujące mieszkańców  wysokości opłat kształtuje się następująco:

  1m3 dostarczonej wody  (dla odbiorców indywidualnych)

  3,26 zł brutto

  1m3 odprowadzonych ścieków  (dla odbiorców nie prowadzących działalności gospodarczej)

  5,94 zł brutto

 

 

Ustawowe stawki maksymalne

Stawki gminne

od budynków mieszkalnych lub ich części

  0,73 zł

  0,63 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,82 zł

  21,67 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

  4,63 zł

  3,64 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł

  10,65 zl/od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publ., z wyłączeniem garaży nie związanych z prowadzeniem działalności gosp.

  7,66 zł

  3,84 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gosp.

  7,66 zł

  4,43 zł/od 1m2 powierzchni użytkowej

od budowli

-

  2% ich wartości określonej na podst.art.4 Ustawy o samorządzie gminnym,1pkt 3 i ust.3-7

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp., bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 0,88 zł

  0,85 zł/ od 1m2 powierzchni

od gruntów pod jeziorami zajętych na retencyjne zbiorniki wodne lub elektrownie wodne

 4,51 zł

  4,51 zł/od 1 ha powierzchni

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publ.

 0,45 zł

  0,23 zł/ od 1m2 powierzchni

W dyskusji na temat wysokości podatków burmistrz podkreślił, iż proponowane wielkości powinny zagwarantować wpływy do budżetu na poziomie  bieżącego roku, aby poziom usług dla mieszkańców został utrzymany. Głosowanie – 10 głosów „za”. 5 głosów „przeciw”.

Informacje dodatkowe

Wersja XML