Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Projekt „Wyróżniamy się jakością” Umowa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001528

Baner_PL_CZ.png

W projekcie uczestniczyli pracownicy instytucji samorządowych z terenu Gminy Gogolin oraz Miasta Jabłonków. Po stronie polskiej byli to pracownicy poszczególnych wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Gogolinie, reprezentujący przede wszystkim działy mające bezpośredni kontakt z klientami, jak również przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie (odpowiedzialnego m.in. za prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej), Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie i Straży Miejskiej w Gogolinie. Ze strony Miasta Jabłonkowa w projekcie uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Jablunkovie oraz Jabłonkowskiego Centrum Kultury i Informacji odpowiedzialni za ten same zadania co gogolińscy koledzy.

Spotkanie po stronie polskiej odbyło się w dniach 26 –27 września. W pierwszym dniu zorganizowane zostały warsztaty z zakresu wymiany doświadczeń w kierowaniu jednostkami samorządowymi. Uczestnicy projektu mogli zapoznać się z działalnością i funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych i poszczególnych wydziałów gogolińskiego magistratu. Swoje prezentacje dla pracowników samorządowych z czeskiego Jabłonkowa przygotowali m.in. dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, komendant Straży Miejskiej, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Reagowania, a także Wydział Oświaty Sportu i Rekreacji. Drugi dzień polsko – czeskiego spotkania poświęcono na zapoznanie się ze szczegółami Programu „Odnowa Wsi”. W Kamieniu Śląskim przedstawione zostały założenia i kierunki działania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, a także Sieci Najciekawszych Wsi. Następnie spotkanie przeniosło się do gogolińskiego magistratu, gdzie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, realizowane przez samorząd gminy Gogolin.

 

 

Pracownicy gogolińskiego magistratu z rewizytą do partnerskiego Jabłonkowa udali się w dniach 8 – 9 listopada. W pierwszym dniu koledzy z Jabłonkowa przedstawili zakres swojej działalności oraz dobre praktyki funkcjonujące w kontakcie z mieszkańcami. Swoje prezentacje przedstawili szefowie wydziałów: Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Społecznych i Zdrowia, Transportu, Spraw Komunalnych, Oświaty i Kultury, Finansowego, Środowiska i Rolnictwa. Z przekazanych informacji wynikało, że współpraca na polu samorządowym może przynosić bardzo wymierne efekty. Jednym z nich było wprowadzenie w Jabłonkowie na wzór Gogolina „Kopert Życia”, które zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez władze Kraju Morawsko – Śląskiego (odpowiednik polskiego województwa) i mają zostać wprowadzone w gminach położonych na jego terenie. Program wizyty obejmował również zwiedzanie centrum Jabłonkowa oraz ponowne spotkanie uczestników projektu. W toku prowadzonych dyskusji poruszano nie tylko kwestie bezpośredniej obsługi klientów administracji samorządowej, ale dyskutowano również na temat możliwości realizacji innych projektów. W drugim dniu wizyty wszyscy uczestnicy zwiedzili Muzeum Biblii, będące jednym z nielicznych na świecie, zapoznali się też z projektami dotyczącymi zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie Jabłonkowa, wzięli udział w upamiętnieniu poległych żołnierzy polskich i czeski walczących o wolność naszych narodów w ramach obchodzonego w Republice Czeskiej Dnia Weterana oraz spotkali się na podsumowaniu projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Jabłonkowie.

 

 

W ramach pozyskanych funduszy wydano również 3 000 ulotek informacyjnych dla klientów instytucji samorządowych Gogolina oraz Jabłonkowa.

Wersja XML