Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej

Jednym z najważniejszych punktów XXII Sesji Rady Miejskiej było przyjęcie informacji w sprawie realizacji budżetu w I półroczu 2012 r. Informacja została zaopiniowana pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową i jednogłośnie przyjęta przez radnych.

W XXII Sesji Rady Miejskiej uczestniczyli:14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego, dyrektor Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, sołtys Choruli, przedstawiciele lokalnych mediów.

Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Radni nie wnieśli żadnej interpelacji.

 

Sprawozdanie Burmistrza Gogolina z działalności w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz poinformował o działalności w okresie 20.06.- 02.10.2012 r. W tym czasie uczestniczył m. in.:

- w obchodach 100 - lecia OSP w Pietrzykowicach (w partnerskiej gminie Łodygowice),

- komisyjnym odbiorze budynku Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu,

- w uroczystości z okazji przekazania do eksploatacji nowego młyna klinkieru w zakładzie Górażdże Cement SA w Choruli,

- w uroczystościach z okazji 65-lecia Koła Myśliwych „Ostoja” w Krapkowicach,

- wraz z delegacją samorządu Gminy Gogolin uczestniczył w „Gorolskim Święcie” w Jabłonkowie,

- w roboczym spotkaniu z Zarządem Lhoist Opolwap w Tarnowie Op.,

- w spotkaniu roboczym w sprawie możliwości utworzenia na składowisku komunalnym miejsca zbiórki i przerobu gruzu,

- w roboczym spotkaniu z burmistrzem Krapkowic w sprawie planowania wspólnych działań do końca roku 2012,

- wraz z członkami delegacji samorządu Gminy Gogolin uczestniczył w wojewódzkich uroczystościach pn. „Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką”,

- w roboczym spotkaniu z Wicestarostą Krapkowickim w sprawie zadań do realizacji na drogach powiatowych,

- w konferencji „Rozwój przedsiębiorczości na wsi – szanse, bariery i zagrożenia”,

- w konferencji (Pawłowice) na temat realizacji programu Odnowa Wsi,

- w uroczystości z okazji oddania do eksploatacji nowego zakładu hydratyzacji wapna w Górażdżach,

- na zaproszenie Prezydenta RP, w Dożynkach Prezydenckich w Spale,

- w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Opolski Dom”,

- w posiedzeniu Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZW OSP RP w Opolu,

- w inauguracyjnym posiedzeniu Zgromadzenia Aglomeracji Opolskiej,

- w spotkaniu roboczym z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie współpracy w zakresie promocji projektu „Zielone serce Gminy Gogolin…” oraz w sprawie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w roku 2013,

- w konferencji „ Podsumowanie realizacji RPO WO 2007-2013 i POKL – komplementarność funduszy oraz wnioski na przyszłą perspektywę finansową 2014-2020,

- w konferencji pn. „Jak zorganizować skuteczny system gospodarowania odpadami w gminie”,

- uczestniczył w opracowaniu nowego Planu Obrony Cywilnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zastępca Burmistrza Gogolina uczestniczył w spotkaniu roboczym z dyrektorem PKP SA - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami/Wrocław, w sprawie nieruchomości gruntowych i budynków położonych na terenie Gogolina, przewodniczył również delegacji samorządowej Gminy Gogolin podczas obchodów jubileuszowych w Schongau.

 

Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012r.

Lp.

Nazwa

Budżet na 01.01.2012r.

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2012r.

Przyrost na 30.06.2012r.

% przy-rostu 5:3

1

2

3

4

5

6

1.

Dochody

45 305 661,00

45 462 824,40

157 163,40

0,3

2.

Przychody

8 973 100,00

10 794 403,00

1 821 303,00

20,3

Ogółem (1+2)

54 278 761,00

56 257 227,40

1 978 466,40

3,6

3.

Wydatki

52 778 761,00

54 757 227,40

1 978 466,40

3,7

4.

Rozchody

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

---

Ogółem (3+4)

54 278 761,00

56 257 227,40

1 978 466,40

3,6

Wykonanie  budżetu  na dzień 30.06.2012r.

Lp.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

 

1

2

3

4

5

 

1

Dochody

45 462 824,40

25 609 408,90

56,3

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

dochody bieżące

42 464 691,40

23 611 005,90

55,6

 

 

dochody majątkowe

2 998 133,00

1 998 403,00

66,7

 

2

Przychody

10 794 403,00

4 603 724,23

42,6

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

8 824 000,00

0,00

0,0

 

 

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

1 821 303,00

4 603 724,23

252,8

 

 

nadwyżka z lat ubiegłych

149 100,00

0,00

0,0

 

Ogółem (1+2)

56 257 227,40

30 213 133,13

53,7

 

3

Wydatki

54 757 227,40

21 625 598,80

39,5

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki bieżące

41 618 273,40

19 860 121,00

47,7

 

 

wydatki majątkowe

13 138 954,00

1 765 477,80

13,4

 

4

Rozchody

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

 

Ogółem (3+4)

56 257 227,40

23 125 598,80

41,1

 

Burmistrz poinformował, iż nie ma zagrożenia przy wykonywaniu bieżących zadań inwestycyjnych, a do końca czerwca 2013 r. zostanie wykonana rewitalizacja stawu w Obrowcu.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gogolin za I półrocze 2012 r. RIO pozytywnie zaopiniowało informację o przebiegu wykonania budżetu.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej również wyraziła pozytywną opinię na temat przedstawionej informacji. Radni przyjęli informację jednogłośnie.

 

Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Realizacja dochodów ogółem wynosi 56,3% planu, z czego dochody bieżące stanowią 55,6% planu, dochody majątkowe stanowią 66,7% planu.

Wydatki zrealizowano względem planu w 39,5%. Niższe wykonanie wydatków względem planu wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, gdzie płatności przeważają w drugiej połowie roku. Wydatki bieżące były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami oraz porozumieniami.

Komisja Budżetu i Finansów RM wyraziła pozytywną opinię na temat przedstawionej informacji. Radni przyjęli informację jednogłośnie.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2012 r.

Komisja Rewizyjna w pierwszym półroczu odbyła 9 posiedzeń. W ramach działalności przeprowadzono m. in. kontrolę w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Gogolinie. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Przyjęcie uchwał

Radni przyjęli następujące uchwały:

22 000 zł – zwrot kwoty za zrealizowany projekt „Razem bezpieczniej – uczymy się od siebie”, 20 226 zł - zwrot przez wojewodę opolskiego wydatków poniesionych  na realizację zadań  w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r., 15 000 zł –  za usługę reklamową.

Wydatki m. in.:

80 000 zł - oczyszczanie miasta i gminy; 60 000 zł – remonty bieżące i cząstkowe dróg; 45 000 zł – remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkół w Gogolinie; 11 000 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej; 4 000 zł – dotacja dla schroniska dla zwierząt; 8 250 zł – realizacja projektu edukacyjnego „Razem możemy – indywidualne nauczanie w Gminie Gogolin”. Do budżetu gminy wpłynie kwota na realizację projektu. Wartość całego projektu realizowanego w terminie 05.11.2012 -31.05.2013 - 57 750 zł.

 

Wolne wnioski

Wersja XML